Historie
 St. Donatus – v.v. A.A.C.
 
Opgetekend ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan door:
Jan Gerrits, Henri van Gruijthuijsen, Theo van Oijen en Sjaak van der Zwaluw.
 
 
40 JAAR ST.DONATUS - A.A.C.
 
Over de oprichting van de voetbalvereniging St. Donatus (1957) valt veel te vertellen.
Het was niet makkelijk in die tijd om iets nieuws te beginnen. De eerste jaren
verliepen daarom nogal rumoerig.
 
Het begon allemaal begin 1957 toen Toon Markus, slager in Altforst, al een tijdje met
het idee had rondgelopen om een voetbalclub op te richten.
Samen met Cup van Nistelrooij en huisarts dokter Buys werd dit besproken.
In de omringende dorpen waren overal al voetbalverenigingen, zoals in Maasbommel,
Horssen, Wamel, Bergharen en Winssen, Batenburg, Puiflijk en Boven Leeuwen.
Tot voor kort kon men nog in buurdorp Appeltern terecht, maar sinds mei 1956 was
die club ter ziele.
 
Toon polste in café Sanders diverse mensen om ze te interesseren voor de voetbalsport.
Cup van Nistelrooij werd door Toon gevraagd om een briefje te schrijven, om te kijken
of er belangstelling was.
Het briefje werd tijdens de hoogmis achter in het portaal van de kerk opgehangen.
De animo was groot (35 leden melden zich direct en binnen enkele dagen was dit al
gestegen tot 45, senioren en junioren) en toen konden Toon en Cup pas goed aan de
gang.
Meester Schaminee werd erbij gevraagd, want een hoofdonderwijzer had in die tijd
nog veel aanzien.
 
Allereerst moest er gezorgd worden voor de financiën wat in die tijd een groot probleem
was, fl. 200,- werd geleend van het Oranjecomité waarvan Thé Schaminee in het
bestuur zat !!!
En er werd ook een collecte gehouden, opbrengst fl. 360 gulden, waarbij het motto:
"Het is voor Donatus", extra geld opleverde.
Een loterij op 4 juni bracht maar liefst fl. 457,- op.
Later deed ook de entree van de vriendschappelijke wedstrijden in augustus een aardige
duit in het zakje fl. 365,-.
 
Er moest uitgekeken worden naar een geschikt veld, Toon ging naar Gradus van Aanholt
want die had er al diverse keren over gehad.
En Toon kreeg Gradus zover dat hij zijn weiland aan de Molenstraat beschikbaar stelde.
 
Het weiland was eigendom van R.K. kerk.
1 April 1957, de voetbalvereniging in Altforst is een feit.
Het voorlopige bestuur werd gevormd door voorzitter Meester Schaminee,
secretaris/penningmeester Cup van Nistelrooij, Gradus van Aanholt als consul,
Johan van Ooijen bestuurslid en Toon Markus als bestuurslid.
Technisch adviseur was dokter Buys. Wim van Oijen en Han van Dijk waren de eerste
kascontroleurs.
 
Toen dit alles geregeld was gingen Toon en Cup met een bromfiets naar de K.N.VB. in
Nijmegen om de vereniging officieel aan te melden. Dhr van Beek en Weijers van
de K.N.VB. stelden nogal indringende vragen aan het tweetal, over het aantal leden,
 financiën en het speelveld.
Maar dit verliep goed en zo werd de club officieel opgericht op 1 april 1957.
De clubkleuren werden groen/wit en de naam werd St. Donatus naar de patroonheilige van
het dorp.
Het veld werd intussen verbeterd en dat werd voornamelijk gedaan door Albert van Gelder
en Wim van (Hasse) Oijen. Het graszaad werd gehaald bij Frans van Gelder in Oeffelt,
palen voor de afrastering bij Wim Brokken.
Half mei was het veld speelklaar.
De eerste oefenwedstrijden waren daarom vooralsnog allemaal "uit" gespeeld tegen o.a.
Batavia, S.C.P., D.S.Z. en D.B.V
 
 
 
Foto; In gebruik name van eerste veld aan de Molenstraat.
 
Er werden inmiddels diverse vergaderingen belegd door het voorlopige bestuur maar
de eerste officiële ledenvergadering is gedateerd op 6 juni 1957 bij café Sanders.
Aanwezig waren er toen 351eden en als men dit aantal vergelijkt met nu dan kan men zeggen
dat er in 40 jaar bijna niets is veranderd. Wat wel veranderd is zijn de financiën, had men toen
een batig saldo van 8 cent, nu zal dat ongeveer fl. 22.000,-- zijn.
Het eerste officiële bestuur werd gekozen en dat werden de volgende personen,
Wim Brokken-penningmeester (11 stemmen), Albert van Gelder-bestuurslid (16 stemmen),
Toon Markus-consul (16 stemmen) en verder Thé Schaminee-voorzitter en
Cup van Nistelrooij-secretaris/penningmeester op advies van de K.N.V.B.
 

Thé Schaminee (voorzitter)
 
Cup van Nistelrooij (secretaris)

Wim Brokken (penningm.)

Albert van Gelder

Toon Markus (consul)
 
Foto 's van eerste officiële bestuur.
 
Er werd een elftalcommisie gevormd door Harry Janssen Steenberg (16 stemmen),
Janus van Eldijk (9 stemmen) en Cup van Nistelrooij als vertegenwoordiger van het bestuur.
Maar deze elftallencommisie werd niet goedgekeurd door de K.N.V.B., waarom is niet duidelijk
geworden.
Dit was overigens geen beletsel om voorlopig als zodanig op te treden.
In de definitieve kascommissie werden gekozen Han van Dijk, Piet Boerakker en Wim van Oijen
(van Cuppe).
De vergadering werd gesloten omreden als dat het nachtelijk uur dicht genaderd was.
Nadat er al diverse heftige discussies waren geweest werd er op 6 augustus toch besloten om
ook buitenleden toe te laten.
Dit maakte de weg vrij voor voetballers uit Appeltem, die eerst nogal wantrouwig bekeken waren
omdat hun club een jaar eerder in faillissement geëindigd was.
Ook werd er dringend aan de leden gevraagd om medewerking te verlenen voor de
officiële opening van het veld op 15 augustus.
De elftalcommisie kreeg die dagen nogal wat kritiek te verwerken en zo kwam het dat nog voor
de start van de competitie een nieuwe elftalcommisie werd gevormd door Albert van Gelder,
Janus van Eldijk en de nieuwe en eerste trainer van St. Donatus namelijk Cup Hendriks uit Deest.
Volgens Cup was het winnen niet het belangrijkste maar wel het goed voetballen en eendrachtig
samen werken, alles rustig tik-tak als een klok-werk.
Het is inmiddels half augustus en de oefenwedstrijden zijn in volle gang, St. Donatus speelt op
dat moment met 2 senioren elftallen en een B-junioren elftal.
Die jeugd werd voorlopig getraind door dokter Buys.
Het belangrijkste onderdeel daarbij was: één of meer rondjes lopen door het dorp, waarbij
dr. Buys in zijn auto achterop reed.
Hij verzorgde ook de medische keuring en deed dat heel praktisch.
De jongelui werden bij Sanders in het café uitgenodigd, mochten zich gedeeltelijk ontkleden en
konden vervolgens op het biljart gaan liggen voor het onderzoek.
Op 15 september 1957 speelt St. Donatus-l zijn eerste officiële competitiewedstrijd en wel 
tegen D.B.V. De uitslag 12-0 in het voordeel van Maasbommel, een wedstrijd die niet zonder slag
of stoot verliep, de keeper van D.B.V., van Rijsingen, brak tijdens de wedstrijd zijn been.
Dit, ondanks het feit dat de wedstrijd zich bijna volledig afspeelde in het strafschopgebied van
St. Donatus, waar keeper Thé Banken wel veel, maar lang niet alles weg kon boksen.
Voor de thuiswedstrijden werd het veld eerst ontdaan van koeien-vlaaien en werd het veld nog
gauw vlak gemaakt, dit "slepen" werd onder de hoogmis gedaan door Wim van Ooijen (van Hasse)
en door Jo Schaminee.
Later liet men het veld begrazen door schapen, omdat deze de grasmat keurig scheren.
Bovendien zijn de achterblijfselen wat minder in het oog springend, behalve bij slidings .....
Op 8 okt. wordt er al weer vergaderd. In verband met de financiële situatie wordt de contributie
verhoogd naar fl. 2,- per maand voor senioren en fl. 0,75 per maand voor junioren.
Ook word tijdens de vergadering aan de junioren gevraagd of er bezwaar is tegen het aannemen
van junioren (buitenleden).
Die kunnen reglementair geen bezwaar maken maar het bestuur stelt dat hoewel kleine jongens
normaal beter buiten kunnen praten als binnen, ze dat voor deze keer toch binnen mogen doen.
Voorts werd hen gemeld dat er niet gevoetbald mag worden op het schoolplein zolang de trainer
de senioren rondjes door het dorp laat lopen.
Ook werd besloten op 17 november een cabaret-avond met entree te houden, die goed bleek te
zijn voor een opbrengst van fl. 448,65.
Van de rondvraag werd nogal gebruik gemaakt, gezien de vermelding: dat het bij de rondvraag
zo druk was, dat ze niet voor verwerking met de pen in aanmerking kwam.
Omdat zich nog steeds nieuwe spelers melden wordt in oktober aan de KNVB gevraagd alsnog
een derde elftal te mogen inschrijven.
Dat mag en in november wordt een aparte vergadering belegd voor een nieuwe indeling van de
elftallen.
Ook de jeugd leefde fel mee met de nieuwe vereniging.
Een oud-jeugdlid weet nog te vertellen dat het een keer is voorgekomen dat de band van de fiets
van een scheidsrechter die in de ogen van voetballers van St. Donatus zeer slecht gefloten had, en
die na afloop van wedstrijd nog bij café Sanders zat, door jongelui vol met punaises werd geduwd.
De winter deed zijn intrede en toen 6 mei 1958 de eerst algemene ledenvergadering van dat jaar
plaatsvond was er kennelijk het één en ander gebeurd.
De voorzitter meldde dat er buiten de vereniging om door roddel en cafépraat verschillende
personen van onze vereniging aangevallen zijn.
Ook de verkiezing van de elftalcommisie ging niet van een leien dakje, nadat er van alle kanten
kritiek was gekomen stelde de voorzitter de verkiezing aan de orde. Oppositieleider Brokken nam
zitting in de commissie aangevuld met dhr. Hulsbergen en Harry Janssen Steenberg.
Het bleef rumoerig rondom de vereniging en op 6 juli 1958 werd een extra vergadering belegd.
Thé Schaminee en Toon Markus treden af, wegens gebrek aan steun van de rest van het bestuur
om het gedrag van enkele jongens buiten de vereniging via de club te bestraffen. De andere
bestuursleden toonden zich solidair.
Onder leiding van Albert van Gelder werd een nieuw bestuur gekozen; voorzitter werd
Joop Moorman, secretaris Gert van Oijen, penningmeester Wim Brokken, Albert van Gelder en
Piet Janssen Steenberg bestuurslid.
Consul werd Jan Witsiers, die samen met Andre Witsiers en Cor van Gelder tegen een gezamenlijke
vergoeding van fl. 60,- per jaar ook zorg diende te dragen voor het lijnen kalken en netten ophangen.